OC lekarza PDF Drukuj Email


I. Obowiązkowe dla podmiotów leczniczych oraz dla lekarzy i pielęgniarek mających zarejestrowane indywidualne lub grupowe praktyki lekarskie: Suma ubezpieczenia minimalna wymagana dla lekarzy wynosi 350.000,- euro na wszystkie zdarzenia i 75.000 euro na jedno zdarzenie. 

·   Składka w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, od    rodzaju specjalizacji i lat kontynuacji.

·  Suma Ubezpieczenia minimalna wymagana dla pielęgniarek wynosi 150.000,- euro na wszystkie zdarzenia i 30.000 euro na jedno zdarzenie.  W razie potrzeb jest możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na wyższe niż minimalne Sumy Ubezpieczenia (Ubezpieczenie OC nadwyżkowe).

·  Zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia  2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729) Zakres ubezpieczenia jest pełny, łącznie z przeniesieniem wszystkich chorób zakaźnych. Rozporządzenie precyzujące tylko 4 przypadki wyłączenia odpowiedzialności TU za szkody:  1) wyrządzone przez podmiot prowadzący działalność leczniczą po pozbawieniu lub zawieszeniu prawa wykonywania działalności leczniczej; 2) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy; 3) polegające na zapłacie kar umownych; 4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

·  Ubezpieczenia obowiązkowe obejmują prywatną działalność oraz wszystkie kontrakty zawarte z publicznymi i niepublicznymi podmiotami leczniczymi w całym kraju.

  
II. Dobrowolne dla lekarzy i pielęgniarek nie posiadających indywidualnych lub grupowych praktyk a pracujących na etat lub umowy cywilno prawne. Suma Ubezpieczenia dowolna w zależności od indywidualnych potrzeb a składka w zależności od wysokości Sumy Ubezpieczenia, stopnia i rodzaju specjalizacji. 

         

III. Zasady zawierania. Okres ubezpieczenia może być już od jutra lub od wskazanej daty. Polisę wysyłamy pocztą na wskazany adres.

Na polisie jest numer konta danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego i termin płatności 14 dni od daty wystawienia polisy.

 

Do zawarcia polisy potrzebujemy następujące dane:

·         Imię i Nazwisko lub nazwa Państwa działalności  

·         PESEL 

·         adres, który ma być na polisie

·         adres korespondencyjny jeżeli inny 

·         specjalizację 

·         informację np. "szkód i roszczeń nie było"

 

Zlecenie zamówienia polisy przyjmujemy telefonicznie, faksem lub elektronicznie. Razem z zamówioną polisą w zwrotnej kopercie ze znaczkiem wysyłamy druk zlecenia do potwierdzenia na piśmie – druk zlecenia w załączniku.

zlecenie-pełnomocnictwo

 

W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z nami.

Te. / fax : 22 638 06 97, tek kom. 602-635-030

e.mail: biuro@familiarbroker.pl